మొబైల్ కు బానిసైతే ఇంత దారుణమా..! మూడేళ్ల పిల్లాడి కథ

నిండా మూడేళ్లు ఉన్న పిల్లాడు మొబైల్ కు బానిస అయిపోయాడు.. దాదాపు ఏడు – ఎనిమిది గంటలు ఫోన్ పట్టుకొనే గేములు…